News2021

Yasuko Toyoshima

BIJUTSU TECHO | 2021.02
ARTIST INTERVIEW : Yasuko Toyoshima / Interviewed by Tomoko Yabumae
P.198 - 213