Latest News

■Yoshio Shirakawa

・Bijutsu Techo, October, 2017
Review by Ryo Katsumata (art critic)
Yoshio Shirakawa Solo Exhibition "Coyote"

■Fuminao Suenaga

"Search & Destroy"
Date :September 29 - October 15, 2017
Venue:TAV GALLERY

For more information

■Shunsuke Kano

THE COPY TRAVELLERS (Shunsuke Kano/Teppei Sako/Yaya Ueda)
"POST LIVING ROOM"
Date :September 22 - October 1, 2017
Venue:Shibuya Hikarie 8/CUBE 1,2,3

For more information

■We've moved to a new space

[New Address]
5-1-1F, Nishigokencho, Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0812

■Yutaka Watanabe

Group Show "Kenji Inoue, Shinichiro Kano, Yuichiro Maekawa, Yutaka Watanabe"
Date : September 4 - September 16, 2017
Venue : mine / Tokyo Zokei University